بررسي فني اجراي راه هاي آبي درخشكي ايران

  • PDF
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
بررسي فني اجراي راه هاي آبي درخشكي ايران
 
نويسند‌گان:
[ مهدي نژادنادري ] - دانشجوي دكتري مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي
 
[ محمدجواد خانجاني ] - استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 
[ مهرداد كشاورز ] - دانش آموخته كارشناسي ارشد سازه هاي آبي
 
 
خلاصه مقاله:
مطالعات فني و مهندسي طرح آبراه خليج فارس درياي خزر از ابعاد گسترده گوناگون و پيچيده اي برخوردار است درمطالعات مسير آبراه ابتدا سطح كشور به سه پهنه غربي مياني و شرقي تقسيم شده است كه برروي نقشه طبيعي ايران با درنظر گرفتن نقاط ارتفاعي با كمترين ارتفاع ممكن مسيرهايي كه با معيارهاي طراحي كانال هاي كشتيراني تناسب بيشتري داشته اند انتخاب و معرفي شده اند و ويژگيها و مشخصات انها اجمالا مورد بررسي قرارگرفته است طراحي ابعاد مقاطع ابراه و هيدروليك آن از محورهاي عمده اجرايي پروژه بوده و از اين لحاظ حائز اهميت و درخور تعمق است كه دراين تحقيق نيز به آن پرداخته شدهاست.
 
كلمات كليدي:
 
ابرانرود، آبراه خليج فارس، درياي خزر، طراحي ابعاد مقاطع آبراه، پارامترهاي موثر درانتخاب مسير

شما در این صفحه هستید : صفحه اصلی