بررسي تناسب استراتژيك استراتژ يهاي سازمان و منابع انساني موردمطالعه : سازمان بنادر و دريانوردي ايران

  • PDF
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 
بررسي تناسب استراتژيك استراتژ يهاي سازمان و منابع انساني موردمطالعه : سازمان بنادر و دريانوردي ايران
 
 
نويسند‌گان:
[ منصور كياني مقدم ] - دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 
[ رحمت الله قلي پور ] - دانشگاه تهران دانشكده مديريت
 
[ ناصر جمشيدي ] - دانشگاه تهران پرديسقم
 
[ عليرضا بخشي زاده ] - دانشگاه تربيت مدرس تهران
 
 
خلاصه مقاله:
هدف از تدوين برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني SHRM ارايه نگرشي فراروي مديران دررابطه با ابزار و روشهايي متمركز است كه از طريق آن بتوان مسائل نيروي انساني را در قالبي هدفمنداداره نمود بدون شك اين اقدام موثرترين مرحله به منظور دستيابي روشمند به هدفهايمنابع انساني درراستاي هدفهاي كلان سازمان و افزايش اعتبار سازمان به منظور تضمين حضور در سطح بين المللي خواهد بوددراين تحقيق از متدولوژي مديريت استراتژيك صاحب نظراني چون فرد . آر. ديويد و استوارت و براون بهره گيري شده است هدف اين تحقيق بررسي اسختار مند استراتژي كلي سازمان بنادر و دريانوردي ايران و به دنبال آن تحليل و بررسي استراتژي منابع انساني درجهتدستيابي به تناسب هماهنگي استراتژيك بين استراتژي سازمان و استراتژي منابع انساني درهركدام از زيرمجموعه ها مي باشد بدين منظور ابتدا با تحليل محيطي هركدام از محيطهاي خارجي و داخلي و با درنظرگرفتن اهداف سازمان استراتژي كلي سازمان را بدست مي آوريم و سپس همراستا با اين استراتژي استراتژي مناسب درحوزه منابع انساني مورد بررسي قرارميگيرد. نتيجه تحليل هاي محيطي داخلي و خارجي نشان ميدهد كه سازمان درحوزه منابع انساني داراي استراتژي رقابتي مي باشد بنابراين با توجه به اين استراتژي و همچنين اهداف كمي سازمان بنادر و دريانوردي و جايگاه نيروي انساني اين سازمان درسند چشم انداز 20 ساله كشور استراتژي متعهدانه براي هركدام از زيرسيستم هاي منابع انساني سازمان بنادر و دريانوردي ايران درراستاي دستيابي به هماهنگي استراتژيك مناسب مي باشد.
 
كلمات كليدي:
 
مديريت استراتژيك SM، مديريت استراتژيك منابع انساني SHRM، سازمان بنادر و دريانوردي

شما در این صفحه هستید : صفحه اصلی