ارزيابي سكوي ثابت شابلوني برمبناي تحليل استاتيكي غيرخطي و ديناميكي درمقابل بارهاي امواج

  • PDF
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 
ارزيابي سكوي ثابت شابلوني برمبناي تحليل استاتيكي غيرخطي و ديناميكي درمقابل بارهاي امواج
 
نويسند‌گان:
[ ميلاد خطيب شهيدي ] - كارشناسي ارشد سازه هاي دريايي
 
[ محمدعلي لطف اللهي يقين ] - دانشيار دانشگاه تبريز
 
[ سميرا حسيني ] - كارشناسي ارشد مهندسي زلزله
 
 
 خلاصه مقاله:
رشدچشمگير تقاضا براي انرژي هاي فسيلي باعث توجه بسياري از كشورها به منطقه خليج خاورميانه خصوصا خليج فارس و درياي خزر به عنوان منبع سرشار انرژي شده است نگاهي گذرا به حجم سرمايه گذاريهاي انجام شده دراين مناطق و حضور گسترده شركت هاي خارجي گواهي براين ادعاست درزمينه ارزيابي سكوهاي شابلوني به دليل خاصيت تصادفي بودن و متفاوت بدن امواج دريا مطالعات محدودي انجام شدها ست درزمينه مسائل مربوط به تحليل هاي غيرخطي هم اكنون تحليل پوش اور به عنوان آخرين دستاورد در زمينه تحليل و امكانات نرم افزاري مطرح بوده و دركانون توجه مهندسان سازه قرار دارد از روشهايي كه جهت برآورد سكوها و تاييد انها برادامه سرويس دهي استفاده مي شود آناليز استاتيكي غيرخطي است با توجه به اينكه سطح زيرمنحني پوش اور بيانگر مقدار انرژي مستهلك شده توسط سازه است بنابراين هرچه مساحت اين سطح بزرگتر باشد سازه توانايي بيشتري درجذب و استهلاك انرژي خواهد داشت دراين مقاله يك سكوي ثابت دريايي واقع درخليج فارس درمقابل بارهاي تصادفي ناشي از موج با استفاده از نرم افزار ANSYS 13 مدل شده و مورد مطالعه قرارميگيرد.
 
كلمات كليدي:
 
تحليل غيرخطي استاتيكي، تحليل ديناميكي، امواج دريا، سكوي ثابت دريايي

شما در این صفحه هستید : صفحه اصلی