ارائه الگوريتمي سريع در مسئله مربوط به حمل و نقل دريايي با عنوان چيدن جعبه ها در چندين كانتينر كشتي

  • PDF
امتیاز کاربر: / 4
بدخوب 
ارائه الگوريتمي سريع در مسئله مربوط به حمل و نقل دريايي با عنوان چيدن جعبه ها در چندين كانتينر كشتي
 
نويسنده:
[ امير صدرزاده ] - عضو هيأت علمي گروه مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اروميه
 
 
 خلاصه مقاله:
اين مقاله به مسئله "چيدن جعبه ها در چندين كانتينر كشتي MCP) در حوزه حمل و نقل دريايي مي پردازد و از الگوريتم ژنتيك 2 براي حل آن استفاده مي كند. اين الگوريتم پيشنهادي ب ا روش غير تصادفي جمعيت ابتدايي را توليد كرده و با اين روش عملگر جابجايي را براي كروموزوم هاي والد لحاظ مي كند . عملگر جهش در اين الگوريتم با روش تصادفي بر كروموزم هاي والد اعمال مي شود. در اين مقاله 13 مثال عددي با گستره 100 تا 3000 جعبه مطرح گرديد و با الگوريتم ژنتيك پيشنهادي حل شد و با روش سيستم ايمني مصنوعي AIS) در تحقيق پيشين مقايسه گرديد نتايج نشان دادند كه الگوريتم پيشنهادي را در مدت زمان كمتري به جواب مي رسد.
 
كلمات كليدي:
 
الگوريتم ژنتيك، حمل و نقي دريايي ، كانتينر ، روش هاي غيرتصادفي و تصادفي.

شما در این صفحه هستید : صفحه اصلی