بررسي تاثيرات وجود بنادرخشك در رفع مشكلات بنادرساحلي

  • PDF
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
بررسي تاثيرات وجود بنادرخشك در رفع مشكلات بنادرساحلي
 
نويسند‌گان:
[ عبدالرضا شيخ الاسلامي ] - استاديار برنامه ريزي حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ايران
 
[ الهام براتي ] - كارشناس ارشد برنامه ريزي حمل و نقل
 
[ يونس افتخاري يگانه ] - كارشناس ارشد برنامه ريزي حمل و نقل
 
[ غلامرضا ايلاتي ] - دانشجوي دكتري برنامه ريزي حمل و نقل
 
 
خلاصه مقاله:
با رونق گرفتن بازار حمل و نقل دريايي و استفاده روزافزون از كانتينر حجم وسيعي از كانتينرها به سمت بنادر ساحلي سوق پيدا كرده است مهمترين مشكلي كه امروزه بنادرساحلي به علت رشد سريع استفاده از كانتينر درحمل و نقل دريايي با آن مواجه مي باشند فقدان فضاي كافي به منظور انبارسازي و همچنين وجود نداشتن دسترسي مطلوب به مقاصد كالا به علت استفادها ز شيوه هاي سنتي انتقال كالا مي باشدلذا دراين مقاله سعي شده است تا براي كاهش اين مشكلات و برون رفت از بحرانهاي احتمالي يكي از راه كاهاي موثري كه دراين زمينه مطرح مي باشد را مورد بررسي قرار دهيم هدف از اين تحقيق بيان دليل حضور بنادرخشك در شبكه حمل و نقل مي باشد تا با انتقال كالاها توسط حمل و نقل چندوجهي از بار ترافيكي بنادر ساحلي بكاهد.
 
كلمات كليدي:
 
حمل و نقل دريايي، حمل و نقل كانتينري، بندرخشك، بندر ساحلي

شما در این صفحه هستید : صفحه اصلی