فعالیتها

PDF چاپ
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

فعالیتها :

- تجارت دريايي در درياي خزر
- حمل  
 - نقل و انتقال بار
 - تهيه بار و كشتي
 - نما يندگي
 - ترانزيت
 - حمل و نقل بين حاشيه درياي خزر و خليج فارس
 - خدمات مسافري
 
به طور اخص موارد زير اهداف عملياتي اين شرکت می باشد :

 - کالاهای عمومی
 - كالاي پروژه اي
 - كانتينر
 - محمولات نفتي
 - محمولات فله
 - ترانزيت كالا
 
فعاليتهاي دفاتر شعب داخلي :


- هماهنگي با دفتر مركزي در جهت انجام امور
- پهلو گيري كشتيهاي تحت نمايندگي و كشتيهاي خودي
- گزارش موقعيت كشتي به صاحبان آن
- تدارك آب و سوخت مورد نياز كشتيها
- تدارك آذوقه و وسايل مورد نياز كشتيها
- هماهنگي براي ورود كشتيها
- هماهنگي براي ورود كشتيها
- هماهنگيهاي لازم با معاونت فني براي پشتيباني فني كشتيها
- هماهنگي با معاونت بازرگاني براي تخليه و بار گيري كشـــتـيها
 

 

 

شما در این صفحه هستید : معرفی توانمندیها